Jumaaton Abu Bakar
Director
Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Search Staff Directory

Sarina Hussin
Secretary
Tel: 03-6279 7025
E-mail: sarina[at]frim.gov.my

Jumaaton Abu Bakar
Head of Finance & Account Branch
Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Jumaaton Abu Bakar
Head of Subsidiary Monitoring Branch

Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Rasyidah Salleh
Administrative Assistant
Tel: 03-6279 7026
E-mail: syidah[at]frim.gov.my

Zainorasri Yahya
Head of Asset Management Branch
Tel: 03-6279 7060
E-mail: zainorasri[at]frim.gov.my