Text Box: 
                                                                                      INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA

                                                                                       (FRIM) 52109 KEPONG, SELANGOR DARUL EHSAN

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              Tarikh: 16 Januari 2012

 

 

IKLAN JAWATAN KOSONG

 

 

Warga Negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas tidak melebihi 60 tahun pada tarikh tutup iklan ini dan penjawat awam FRIM lantikan tetap di bawah SBPA Kumpulan Pelaksana gred 4-1 hingga gred 2-5 (SSM Kumpulan Sokongan 1)   yang berkelayakan adalah dipelawa bagi mengisi jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

 

1.       JAWATAN                       :        Pengurus Kelab FRIM

 

2.       TARAF JAWATAN           :        Pinjaman  bagi calon penjawat awamRIM  atau kontrak dengan Kelab FRIM bagi calon bukan penjawat awam FRIM.

 

3.       GRED JAWATAN            :        4-1 hingga 2-5 (SBPA) atau Kumpulan pelaksana 

 

4.     KELAYAKAN AKADEMIK :         Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 atau Diploma atau setaraf daripada

 Institusi Pengajian Awam atau Swasta

 yang diiktiraf Kerajaan;

 

atau

 

        Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan setaraf yang diiktiraf Kerajaan Malaysia dengan tiga (3)  tahun  pengalaman bekerja dalam bidang perkhidmatan yang berkaitan. 

 

5.     KEMAHIRAN KHAS:

                  

1.    Mempunyai kemahiran tinggi dalam komunikasi dan perhubungan pelanggan peringkat individu, kumpulan dalam kerajaan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan.

 

 

 

2.    Mempunyai pengalaman serta kemahiran khas tidak kurang tiga tahun dalam pengurusan acara (event management) melibatkan bilangan peserta melebihi 500 orang.

 

3.    Bersedia dan boleh bekerja untuk kelab tanpa terikat dengan waktu  pejabat. 

 

4.    Berkemahiran menggunakan kemudahan ICT .  

 

6.       TEMPOH PINJAMAN      :        Dua (2) Tahun. Boleh dilanjutkan untuk mana-mana tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun berikutnya.

 

7.       TEMPOH KONTRAK        :        (Bagi calon bukan penjawat awam FRIM), tempoh kontrak adalah selama dua (2) tahun mulai tarikh melapor diri. Pelanjutan tempoh    selanjutnya adalah tertakluk kepada keputusan Pengurusan Kelab FRIM.

 

8.       BILANGAN KEKOSONGAN  :    Satu sahaja

 

9.       UPAH                                  :  RM2,000 sebulan. (Termasuk bayaran insentif Kelab) bagi penyandang bukan penjawat awam FRIM.       

 

10.     BAYARAN SAGUHATI    KELAB         :       RM500.00 (untuk penyandang penjawat awam FRIM) dan boleh dipinda tanpa perlu mendapat persetujuan pegawai.     Amaun ini        tidak termasuk gaji dan elaun serta bayaran lain yang diterima atas gred jawatan hakiki pegawai.   

 

11.     WAKTU KERJA                       

 

1             (Penjawat awam FRIM) luar waktu pejabat. (8.00 Pagi -5.00 Petang). Kebenaran khas dan berekod daripada Pegawai Penyelia hendaklah diperolehi bagi mengendalikan mana-mana urusan kelab dalam waktu pejabat.

 

2             (Bukan penjawat awam FRIM) waktu bekerja adalah suatu tempoh yang ditetapkan Pihak Pengurusan  kelab.

 

 

 

12.     SKOP TANGGUNGJAWAB       

 

Bertanggungjawab kepada Pengarah Bahagian Pentadbiran dan Ketua Pengarah FRIM merangkap Yang DiPertua Kelab FRIM.

 

13.     DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

          Mentadbir Kelab FRIM

1.            Merancang dan menyelaraskan sistem pentadbiran dan kewangan Kelab yang sistematik dan berkesan menepati amalan terbaik yang ditetapkan JK  Pengurusan Kelab.

 

2.          Mengatur menyelia  kakitangan kelab untuk menjalankan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Kelab oleh Pihak Pengurusan FRIM dan termaktub dalam Memorandum Persefahaman FRIM- Kelab.

 

3.       Mengatur dan mengurus semua mesyuarat Kelab meliputi dan termasuk Mesyuarat J/Kuasa Pentadbiran, JK Kewangan dan JK  Disiplin Kelab bagi meneliti perkara-perkara berkaitan isu-isu  pentadbiran, kewangan dan disiplin pengguna-pengguna semua kemudahan yang dikawalselia dan diurus oleh Kelab FRIM.

 

4.            Merancang dan menyelaras usaha-usaha mempromosi kelab kepada warga FRIM dan orang awam bertujuan mengoptimum penggunaan semua kemudahan yang dikendalikan kelab.

 

Menyedia dan Menyelenggara Kemudahan-Kemudahan Kelab

 

5.       Menyedia dan menguruskan kemudahan rekreasi, sukan dan sosial untuk kegunaan ahli-ahli Kelab dan pelanggan individu dan pelanggan korporat menepati standard kemudahan tempat bersukan, berekreasi dan beriadah serta aktiviti-aktivti lain yang dibenarkan oleh Pengurusan FRIM atau dan  Lembaga (MFRDB)  dan JK Kelab FRIM. Senarai penuh kemudahan adalah seperti di Lampiran A.

 

6.            Menyediakan spesifikasi keperluan kerja-kerja senggaraan dan penambahbaikan fizikal dan sistem bagi setiap instalasi, struktur bangunan dan kemudahan-kemudahan rekreasi di bawah kawalselia Kelab FRIM untuk diluluskan oleh mesyuarat JKPKD dan/atau J/Kuasa Kelab sebelum dikemukakan kepada pihak Pengurusan FRIM untuk pembiayaan.

 

7.            Merancang dan menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kecil ke atas kemudahan sukan dan sosial yang dipertanggungjawab kepada kelab untuk memastikan ianya berada dalam keadaan boleh dan selamat diguna, bersih, kemas dan sempurna untuk ahli-ahli Kelab dan pelanggan-pelanggan individu dan   korporat kelab FRIM.

 

8.       Membuat laporan dengan segera kepada Ketua Pengarah FRIM atau wakilnya sekiranya berlaku sebarang kerosakan, pencerobohan, kecurian atau kehilangan kemudahan-kemudahan  sukan dan sosial yang dipertanggungjawab kepada kelab.

 

 

Mengurus Kutipan Hasil Untuk FRIM dan Kelab

 

9.       Mengutip dan merekod bayaran sewaan serta bayaran  penggunaan kemudahan-kemudahan  sukan dan sosial yang ditetapkan Lembaga bagi pihak dan dengan kebenaran Lembaga (MFRDB).

 

10     Menyerah kutipan bayaran sewaan, atau mana-mana bayaran yang  diterima bersabit item 13 sub item 9 daripada pelanggan-pelanggan kelab kepada:

 

10.1   Pengarah Bahagian Kewangan FRIM atau mana-mana pihak yang diberi kuasa menerima bayaran berkenaan oleh Lembaga (MFRDB)  dalam tempoh masa yang ditetapkan pihak pengurusan FRIM di bawah mana-mana peraturan yang ditetapkan Kerajaan.

                                     

                                      ATAU

 

 

 

10.2   Bendahari Kelab FRIM atau kepada mana-mana pihak yang dibenar oleh Pihak  Pengurusan Kelab bagi apa-apa bayaran yang tidak termasuk di bawah item 13 sub item 9 untuk direkodkan dan disimpan selamat dalam akaun Kelab FRIM dalam tempoh masa yang ditetapkan di bawah peraturan Kelab FRIM.

 

11.     Menggunakan secara berhemah semua bantuan dana yang disumbang  oleh Lembaga untuk tujuan pengurusan kemudahan-kemudahan kelab.

 

12.     Memberi layanan yang baik kepada ahli-ahli Kelab, pelanggan individu dan pelanggan korporat yang menggunakan kemudahan sukan dan sosial tersebut serta menangani aduan dan cadangan-cadangan daripada mereka.

 

          Kawalan Disiplin Ahli dan Pelanggan Kelab

 

13.     Melaksana dan memantau kawalan disiplin ahli-ahli dan pengguna-pengguna kemudahan-kemudahan yang dipertanggungjawab di bawah kawalselia Kelab FRIM.

 

14.     Menyediakan peraturan dan sistem pencegahan dan kawalan bertujuan memastikan ahli-ahli Kelab, pelanggan individu dan pelanggan korporat sentiasa mematuhi peraturan kelab dan tidak melakukan sebarang perbuatan melanggar mana-mana undang-undang, peraturan-peraturan, undang-undang kecil atau perintah-perintah yang dibuat oleh mana-mana pihak berkuasa dan Lembaga dari semasa ke semasa.

 

14.     CARA MEMOHON

 

1.    Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Borang BPSM/1/1 pindaan 2 yang boleh dimuat turun daripada laman web Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah ditulis nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan.

 

 

2.    Pemohonan daripada penjawat awam FRIM hendaklah menggunakan Borang BPSM/1/1 pindaan 2 dan dihantar kepada BSM melalui Pengarah Bahagian masing-masing.

 

15.     Tarikh tutup permohonan pada 10 Februari 2012.

 

16.     CATATAN  AM

 

Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas dua (2) bulan dari tarikh tutup iklan ini hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bahagian Sumber Manusia

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)            

 

 


LAMPIRAN  A

 

KEMUDAHAN SUKAN DAN SOSIAL

 

 1.           Gelanggang Tenis
 2.           Gelanggang Bola Tampar
 3.           Gelanggang Badminton
 4.           Gelanggang Sepak Takraw
 5.           Gelanggang Futsal
 6.           Gelanggang Squash
 7.           Gelanggang Dart
 8.           Gelanggang Ping Pong
 9.           Bilik Gimnasium
 10.           Bilik Band
 11.           Bilik PESENI
 12.           Bilik KANCIL
 13.           Bilik Mesyuarat Kelab
 14.           Ruang Legar Kelab
 15.           Ruang Padang Bola
 16.           Ruang Rumah Melaka
 17.           Ruang Kawasan Air Terjun
 18.           Ruang Taman Botani Kepong
 19.           Ruang Rumah Terengganu
 20.           Villa Aromatica
 21.           Rumah Arboreta

 

PENGURUSAN SISTEM KEMUDAHAN SUKAN DAN SOSIAL

 

 1.           Pengurusan Pas Riadah
 2.           Pengurusan Pas Badminton
 3.           Pengurusan Pas Tenis
 4.           Pengurusan Pas Mountain Bike
 5.           Pengurusan Stiker Kenderaan (Joggers)